Kara za niezgłoszenie pracownika do zus w terminie.
Jaka jest kara za niezgłoszenie pracownika do zus w terminie?

Pytanie zgłoszone: 2014-01-23 09:15:21

Odpowiedź biura

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje art. 193 pkt 1a ustawy zdrowotnej, na podstawie którego pracodawca może być ukarany karą grzywny za niezgłoszenie pracownika w terminie do ubezpieczenia zdrowotnego (czyli niezrobienie tego w ciągu 7 dni) lub nieterminowe jego wyrejestrowanie (też w ciągu 7 dni).

Art. 193
Kto:
1) nie zgłasza wymaganych przepisami ustawy danych lub zgłasza nieprawdziwe dane mające wpływ na wymiar składek na ubezpieczenie zdrowotne albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,
1a) nie dokonuje w terminie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego,
2) udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji ubezpieczenia zdrowotnego, 3) nie odprowadza w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
4) pobiera nienależne opłaty od ubezpieczonych za świadczenia objęte umową z Funduszem o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
5) uniemożliwia lub ogranicza w poważnym stopniu dostęp świadczeniobiorców do świadczeń opieki zdrowotnej,
6) będąc ubezpieczonym, nie informuje podmiotu właściwego do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o okolicznościach powodujących konieczność zgłoszenia lub wyrejestrowania członka rodziny,
7) podaje w ofercie złożonej w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Fundusz nieprawdziwe informacje i dane – podlega karze grzywny.

KARA grzywny od 20 zł do 5 000,00 zł.


Ostatnia modyfikacja: 2014-01-23 10:18:29


 

   Nowa porada księgowa
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

Biuro HELP na Twitterze

Google+